Телефон за влючване и поддръжка
                       
0878 684 255

IVIKONET

ИНТЕРНЕТ ЗА ДОМА И ОФИСА

БЛАНКА на ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ
№ 000000000000 (……………….)

Днес, ……………………. в гр. Перник, между фирма "ИВИКО НЕТ"ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, ул. Балчик №24, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205602895, представлявано от Кирил Иванов Стоянов - Управител, наричан ОПЕРАТОР и

………………………………………………....................................................................................................................

наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ се сключи настоящия Договор за доставка на интернет услуги.

ПРЕДОСТАВЕНА УСЛУГА

ПАРАМЕТРИ

ЦЕНА

…………………………………..

……………………………..

………………. лв.

 

 

АДРЕС ЗА ДОСТАВКА НА УСЛУГАТА

гр. ………………………., ул. ………………………. №…………. вх……… ет…………..
ап…………..

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
…………………………………………………………………………………………………………………


СРОК НА ДОГОВОРА
Договорът е /безсрочен с минимален срок на действие 1 (един) месец / срочен с индивидуално определен между страните минимален срок на действие от …. месеца и влиза в сила от датата на подписването му
– .................. г. и изтича на дата – ………………. г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Договорът, когато е безсрочен, се прекратява с 30 дневно предизвестие, а когато е срочен с определен минимален срок за ползване на услугата - с изтичане на съответния срок. Договор с минимален срок за ползване на услугата се прекратява предсрочно само след заплащането на неустойка в размер на 25% от сбора на месечните абонаментни такси до изтичане на минималния срок упоменат в индивидуалния договор, но не по-малко от една такса и връщане на предоставеното оборудване. ОПЕРАТОРЪТ може да променя цените на услугата. В срок два месеца от промяната ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едномесечно предизвестие.


ПРИЛОЖИМИ НОРМИ
За всички неуредени с договора отношения се прилагат Общите условия за взаимоотношенията с крайни потребители на "ИВИКО НЕТ"ЕООД, а при липса на уредба в тях - действащото българско законодателство.
С подписването на ДОГОВОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че е запознат с действащото българско законодателство, условията по Договора за доставка на интернет услуги, както и че приема Общите условия за взаимоотношения с крайни клиенти на "ИВИКО НЕТ" ЕООД.


ОПЕРАТОР:

.................................
/................................/

     ПОТРЕБИТЕЛ:

.....................................
/...................................../

 

Удостоверявам, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ лично положи подписа си пред мен и че приложените документи са точни копия на техните оригинали.

 Преди да положите Вашия подпис, моля да прочетете внимателно настоящия договор, както и приложимите Общи условия на предприятието.

гр. …………………………….,